Április 19-23.

“A régi egyetemek az országos törvények határai közt belügyeiket magok intézték”

Kovács József

#Egyetemi működés #Történelem

Vitaindító idézetek Kovács József egyetemi rektor 1875. évi ünnepi emlékbeszédéből.

– A régi egyetemek az országos törvények határai közt belügyeiket magok intézték. Az egyetemben egyleteket képeztek, egymás közt érvényes külön autonóm szervezettel, fejeik választott curátoraik, procuratoraik, proctoraik voltak, kik által az egyetem igazgatásába is befolytak.

− Erősebb, esetenkint az ügyvitelre terjeszkedő avatkozások az állam részéről, a reformatio után egyházi és világi oldalról hatalmi kérdésekben felhasznált, néha arra állított egyetemeken jutottak érvényre, melyek alapvagyon híján állandón a szeszélyes idők és Moecenások kegyelmére voltak utalva.

− Befolytak a zavartalan autonóm fejlődésre talán a szerencsés körülmények is, hogy Oxford és Cambridge nem uralkodói kormányi székhelyek, mint Paris, hol a rend fogalmával annyiszor tévesztettek össze a kis és nagy hatalmasok szeszélyei.

− Minél kivülebb állt a püspök által a rend s egyházi befolyás gyakorlására nevezett, már cancellárrá változott magister regens, annál szükségesebbé vált, hogy az egyetem tényleges tanárai véleményeik, akaratuk, kívánalmaiknak egy fej által az ő körükből adhassanak kifejezést. Ilyenül keletkezett a licentia docendivel felruházottak, tényleges tanárokból önmagok által választott rector.

− A dolog természete szerint az egyetem és scholáinak hírnevével szaporodtak a tanulók, a magisterek, a scholák, aulák és conviviumok is. Érthető már az is, hogy a szaporodással a csoportosulás eleinte a nátiók alapján történt; később lett némi befolyása a ma uralgó szaki, kari motívumoknak is. Az egész intézmény önmagát tartá fönn, magáról maga gondoskodók. A szakcsoportok megalakulása a magisterek részéről dékánok választásában nyert kifejezést

− A mily mértékben az idők szerint szűkebb vagy tágabb census mellett az egyetemi választásokra jogosult collegiálistákból állt az egyetem, oly mérvben ment át a beligazgatás, a statutarius intézkedés a collegiumok élére emelt procuratorokban a collegiumokra, de mely mindig a cancellár, illetőleg a rector által nyert kifejezést.

− Hogy az államhatalmak mindenható gyámkodása, mely mellett az egyetem és karai csak apró súrlódásokban és csak elnevezés szerint éltek, élesztő nem lehetett; hogy az egyes tanárok szellemi lendületét korlátozó, a tanszakok, a felfogás irányát is körüliró szabályrendeletek közti mozgás az üde fejlődésre kedvező még akkor sem lehetett volna, ha a mindenható kormányszékek már a tanszékek betöltésénél a tanügyével nem azonos érdekű qualificatiók által kevésbbé vezéreltettek volna, mint ez valóban történt, elég világos.

− Azon genius, mely Magyarországot sanyarú viszonyok közt annyiszor menté meg, megőrzendi jövőben is attól, hogy municipiumait a jogállam igényelte centralisatión túl, a nem ritkán veszélyes gyámság alá vesse, polgárait örök kiskorúságra kárhoztassa. Én hiszem, hogy találkozandik mód, mely a municipiumokat még tán meglevő torzkinövéseitől megmenti, a modern államot nagykorú, ügyeiket intézni képes polgárokkal lehetségessé teszi. És meg vagyok győződve, hogy az egyetemi autonómiának még akkor is, ha valamikor államférfiúi tévedések ez országban a többi autonómiákat mind megszüntetnék, fenn kellene maradnia.

− Nem hihetem, hogy a nagykorúság nálunk csak az egyetemmel már kapcsolatban nem levőknek sajátja, kik államigazgatási hivatalokba jutva, menten hivatottakká lesznek az egyetem kormányzati ügyeit superarbitrálni.

− A kormányzati teendők megosztása az egyetemi hatóságok, az egyetem kezébe tévén mindazok intézését, végrehajtását, mik az egyetem szellemi és anyagi fejlődésének eszközei, a nagy föladatokkal arányos felelősséget tesz rája. E felelősség érzete emelendi a kötelességérzetet, de emeltetik az a társak ellenőrzése és sarkaltatik az államfelügyelet által.

− Az egyetemek megmenekülendenek attól, hogy személyzetük kiegészítése annyiszor meggyőződésük ellen történjék az államhatalmak részéről, elégszer oly indokok alapján, melyeket az egyetem magáéinak soha el nem ismerhetne.

− Az egyetem alkotmánya legyen törvényben. Az egyetem alkotmánya, mely körülírja a korlátokat, melyek közt az egyetemi autonóm szövetség magát kormányozza, mely megszabja az utat és módot, melyen a modern alkotmányos jogállam felügyeletét s bizonyos föntartott pontokban az autonóm egyetemen befolyását érvényesíthesse.

A teljes beszéd elérhető itt

Megosztom

Kapcsolódó Tudástár